Polazna | Info | Treća redovna sednica SO Ćuprija

Treća redovna sednica SO Ćuprija

Treća redovna sednica SO Ćuprija

U ponedeljak 24.12.2012. godine održana je treća redovna sednica SO Ćuprija u sali Fonda PIO. Sednici je prisustvovalo 35 odbornika, od kojih, 21 iz trenutno vladajuće koalicije i 14 odbornika iz trenutne opozicije.

 

Prilikom glasanja za usvajanje dnevnog reda odbornici GG MORAVA GRAD otvorili su diskusiju koja je potrajala duže od svih ostalih na ovoj sednici. U istoj su ukazivali na nepostojanje uslova za održavanje ovakve sednice zbog kršenja više zakona nekoliko učesnika vladajuće koalicije, npr. predsednica SO se ne pridržava poslovnika prilikom dostave materijala za sednicu, sekretar SO uporno tvrdi kako nije ona zadužena za zakonski rad odbornika već svako ponaosob po svom nahođenju, predlagač budžeta (predsednik opštine dr. Slobodan Lazić) je zvanično podneo ostavku, odbornici koji glasaju su istovremeno i vd. direktori preduzeća čiji je osnivač SO, na sednicama opštinskog veća odluke donose opet vd. direktori preduzeća čiji je osnivač SO itd.

Nakon duže rasprave pokorni poslušnici iz vladajuće koalicije su izglasali predloženi dnevni red sa 21 glasom “ZA” i 14 glasova “PROTIV”.

 

1. Tačka dnevnog reda: Usvajanje izvoda iz zapisnika sa četvrte sednice po hitnom postupku SO Ćuprija

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen zapisnik sa četvrte sednice po hitnom postupku skupštine opštine.

2. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2013.godinu

Predsednik opštine u ostavci, za koju čaršijom kruži priči da je istu povukao nekoliko dana nakon podnošenja, što će istražiti nadležni državni organi, dr. Slobodan Lazić je obrazložio predloženi budžet uz amadman koji su jutro uoči sednice Skupštine opštine usvojili na opštinskom veću. Taj amandman je predložio odbornik PUPS-a Miroslav Stojanović, a odnosi se na  povećanje predloženog budžeta za još 14 miliona dinara tako da ukupan budžet za 2013.godinu iznosi 962.700.000,00 din. što je za 21,86% više u odnosu na budžet za 2012.godinu. Obrazloženje predsednika u ostavci je kako kaže povećanje od 20% opravdano, zbog povećanja opštinskih taksi u iznosu od 10% i još 10%  zbog povećanja poreskih prihoda. Dalje navodi da je najviše sredstva odvojeno za “JP Direkciju za igradnju” 36% ukupnog budžeta, što je za 75% više u odnosu na 2012.godinu, a kao najveću kapitalnu investiciju naveo je asfaltiranje glavne ulice sa pratećim trotoarima. Kako sam kaže na kraju obrazloženja, citiramo: “ovo je navodno realan budžet” i “za sva pitanja tu je šef odeljenja za finansije Milena Blagojević”.

U diskusiji koja je otvorena, odbornici iz redova GG MORAVA GRAD su ukazivali na to da je predloženi budžet čisto populistički i marketinški, da su mala sredstva predviđena za sport i kulturu, da nigde u budžetu nisu predviđena sredstva za ulaganje u razvoj privrede kroz uređenje industrijskih zona, već se samo dodatno vrši pritisak na postojeću klimavu privredu u vidu maksimalno propisanih optštinskih nameta, koja kao izlaz iz situacije može izabrati poslovanje u drugim opštinama. Na pitanje šta se podrazumeva pod “specijalizovane usluge” gde je predviđen rashod u iznosu od  193.500.000,00 din. odgovor je dala šef odeljenja finansija Milena Blagojević da se tu podrazumevaju “svi specifični radovi” u okviru poslovanja JP “Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija”. 

Ukazano je da trenutna vladajuća koalicija svojom politikom koju sprovode kroz slanje inspekcija i pretnjama otkazom na poslu odbornicima opozicije neće podstaći nove preduzetnike u našoj opštini. Na pitanje odbornika Ninoslava Erića iz GG MORAVA GRAD zašto u budžet nisu uvrštena sredstva u iznosu od 3 miliona evra koja su obećana od strane gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palme trenutno vladajućoj koaliciji, koja je kao opravdanje za funkcionisanje iste izneo odbornik PUPS-a Dragoslav Đukanović na konstitutivnoj sednici dana 07.07.2012.g. odgovor je dao gore pomenuti Đukanović, citiramo: “koalicija se stvara kada se poklope interesi te koalicije, a sredstva nismo dobili jer naša Opština nema kadar koji bi znao da sredstva iskoristi na pravi način”.  Odbornici GG MORAVA GRAD su zaključili da naša Opština ipak ima pomoć od grada Jagodine koju dobijamo kroz uvoz kadrova iz Jagodine, ukazavši prisutnima na broj “sveže” zapošljenih Jagodinaca u našem gradu u firmama kao što su “Eldis”, “Zavod za zaštitu zdravlja”, “FOND PIO” itd. 

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2013.godinu.

3. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odbornici opozicije su skrenuli pažnju prisutnima u sali da ovakvo tarifiranje komunalnih taksi podstiče kladionice i kockarnice da otvaraju svoje objekte u našem gradu, dok se sa maksimalno dozvoljenih 10 prosečnih republičkih zarada opterećuju banke koje mogu lako da odu iz našeg grada. U okviru iste tačke su propisane tarife za takse na isticanje firme i korišćenje reklamnih panoa uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima koji pripadaju lokalnoj samoupravi.

Stav odborničke grupe GG MORAVA GRAD je da je postavljanje panoa na objektu modne kuće “22.decembar” sa jedne strane dobar primer ali da je izbor pojedinih panoa katrastofalan. Upućeno je pitanje trenutno vladajućoj koaliciji ko je izabrao pano DP “Ravanica” i da li je to jedino preduzeće koje postoji u našoj opštini! To je isto kako kada bi GG MORAVA GRAD došla na vlast i postavila svoju reklamu u centru grada. Zašto nisu postavljeni panoi “Visoke medicinske škole” ili pano “Muzičke škole Dušan Skovran”, atletičara ...? Uopšteno pitanje je bilo zašto se ne reklamiramo sa obrazovnim i kulturnim institucijama u našem gradu ili ako već hoćemo da reklamiramo privredu mogli smo da umesto jedne postavimo mozaik sa više firmi na jednom panou? Odbornici iz redova odborničke grupe gg “Ravanica” su sve vreme izlaganja dobacivali sa mesta da se radi o jedinom pravom i uspešnom preduzeću. Na šta je odgovr GG MORAVA GRAD bio, da je ''društvena svojina Ustavom Srbije UKINUTA, i da se radi o veoma diskutabilnoj firmi a daleko od uspešnog preduzeća''.

Takođe da su takse za bilijar sto od 15.000 dinara godišnje po stolu i 1.000 po aparatu za zabavu (pikado, stoni fudbal...) prevelike, jer su to odnosi za aprate za dečiju zabavu. Dok su takse za kockarnice smanjene.

Ispred predlagača odluke stav je iznela Slavica Mitrović, šef odeljenja za društvene delatnosti i privredu, koja se složila da je visina utvrđenih taksi na koje ukazuju odbornici GG MORAVA GRAD diskutabilna i da je složna sa promenom visine taksi za kladionice, kako možda nešto nije realno procenjeno u predlogu odluke i u daljoj diskusiji rekla da nije ništa sporno da se revidiraju takse za aparate i bilijarske stolove. Odbornička grupa PUPS je takođe bila za odlaganje ovog predloga odluke i naknadnu izmenu o taksama, međutim sekretar SO Daliborka Kovačević je bila izričita za usvajanje ovakvog teksta odluke, kao i za to da mora odmah da se izglasa zbog budžeta kako je sama navela.

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama.

4. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o organizaciji opštinske uprave

Primedbu na dostavljeni materijal je podnela odbornička grupa GG MORAVA GRAD na član 11. stav 3. koji kaže : “Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine ili njegov zamenik na period od 4 godine”, a odnosi se na deo u kome se pominje zamenik, jer nije po važećem Statutu opštine Ćuprija u kome je u članu 75. stav 1. jasno opisano ko postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine: “Predsednik opštine postavlja i razrešava pomoćnike u Opštinskoj upravi.”

Kratak odgovor dala je Ljiljana Ilić, načelnik opštinske uprave : “ne vidim ništa sporno, sve je po zakonu”.

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) uvojen predlog odluke o organizaciji opštinske uprave.

5. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o merama za zaštitu od buke i akustičnom zoniranju na teritoriji opštine Ćuprija

Odbornici GG MORAVA GRAD su zatražili od predlagača odluke da preciznije obrade predlog odluke, jer sa ovako šturim predlogom postoji velika mogućnost zloupotrebe i primena različitih mera zabrane i ograničenja buke. Nažalost, predlagač odluke nije dovoljno poznavao materiju da bi odbranio ukazanu primedbu i pristupilo se glasanju. Ukazalo se na prevelike kazne za pravna lica (500.000 do 1.000.000 dinara), ali je predlagač rekao da su prepisali kazne koje propisuje zakon.

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) uvojen predloga odluke o merama za zaštitu od buke i akustičnom zoniranju na teritoriji opštine Ćuprija.

6. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o obavljanju komunalne delatnosti

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o obavljanju komunalne delatnosti.

7. Tačka dnevnog reda: Razmatranje predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o radnom vremenu

Bez diskusije većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) usvojen predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o radnom vremenu.

8. Tačka dnevnog reda: Razmatranje izveštaja o radu za 2011/2012 i plana rada za radnu 2012/2013 godinu PU “DEČJA RADOST” Ćuprija

Na zanimljiv detalj u materijalu ove tačke koji se odnosi na kadrove u planu za 2012/2013 godinu, ukazala je odbornica opozicije Ksenija Milošević upitavši predlagače akta ko je Marija M. rukom dopisana iza “(konkurs)” tačke 6. ovog predloga akta. Da li je to radno mesto (druga vaspitačica u srednjoj vaspitnoj grupi vrtića “Leptirić”) već sada rezervisano za neku Mariju M., a predviđeno je da bude izabrana konkursom ?

Iz reda u kom se sedeli odbornici URS-a koji participiraju u trenutno vladajućoj koaliciji začulo” se “Gde si to videla ?” i na tome se diskusija po ovoj tački završila. 

Većinom glasova vladajuće većine (20 odbornika - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) uvojen izveštaj o radu za 2011/2012 i plan rada za radnu 2012/2013 godinu PU “DEČJA RADOST” Ćuprija

9. Tačka dnevnog reda: Razmatranje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u KJP “USLUGA” Ćuprija

Ispred predlagača akta obratio se Marko Simić, vd direktor ovog preduzeća koji je prisutnima obrazložio zapošljavanje novih 10 radnika u novoj RJ građevinska opetativa ukidanjem “nekih” kamata kao i da su u toku pregovori vraćanja poslova gradske higijene sa preuzimanjem 7 radnika.

U otvorenoj diskusiji povodom ovog pravilnika o sistematizaciji odbornici GG MORAVA GRAD su izneli stav da je verovatno moguće iz postojećeg kadra prekvalifikovati dva radnika u dva vozača. Takođe i primedbu na nove koeficijente po sistematizaciji, jer prosto neverovatno zvuči da tehnički direktor može da bude sa 4. stepenom stručne spreme i da ima platu sa koeficijentom od 2.57 dok diplomirani pravnik (7.VSS), diplomirani veterinar (7.VSS), diplomirani veterinar (7.VSS) u istom preduzeću imaju koeficijent plate 1.80.

Predlagač akta Marko Simić, vd direktor je obrazložio koeficijente rečenicom: “odgovornost određuje koeficijente, a ne stručna sprema”.

Većinom glasova vladajuće većine (21 odbornik - Ravanica, PUPS, SPS, JS, URS, DSS) uvojen pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u KJP “USLUGA” Ćuprija.

10. Tačka dnevnog reda: Donošenje rešenja o razrešenjima i imenovanjima

Iako je ovo bila redovna sednica za ovu tačku po “starom dobrom običaju” nije dostavljen materijal odbornicima GG MORAVA GRAD, tako da je predsednica SO Dragana Jovanović (gg Ravanica) nečitko i brzo čitala predloge odluka i stavljala na glasanje. Moglo se načuti da je otprilike promenjen sastav Štaba za vanredne situacije, zatim razrešena stara i postavljena nova komisija za utvrđivanje šteta usled NATO bombardovanja 1999.godine, zatim je razrešen postojeći i imenovan novi upravni odbor PU “Dečja radost”.

Na red je došlo i usvajanje ostavke Siniše Jankovića na mesto člana opštinskog veća.

Pitanje je: zašto sada?

Od početka rada ovog sastava opštinskih organa odbornici GG MORAVA GRAD ukazuju na njihovo kršenje zakona, između ostalog i sukob interesa u kome se nalazi pomenuti Siniša Janković o čemu je izveštavala i republička medijska kuća TV “B 92”. Na svakoj od tih sednica predsednica SO Dragana Jovanović tvrdi da je sve po zakonu u čemu ima i podršku sekretara SO Daliborke Kovačević.

Na stav odbornika GG MORAVA GRAD da je ova ostavka epilog svega do sada ukazivanog, kao i to da se krivična odgovornost  ne briše sa ostavkom, da su odluke donešene u tom periodu ništave, Siniša Janković za govornicom u sali iznosi njegovo mišljenje kako nije u sukobu interesa.

Na veoma sumnjivom tajnom glasanju, bez paravana, za novog člana opštinskog veća imenovan je Mića Marković, inače zet više puta spominjanog Siniše Jankovića, vd direktora JP “Direkcija za izgradnju i uređenje oprštine Ćuprija”, a u zakonu postoji i pojam “povezanost” o čemu više reči u narednom izveštaju.

Kada su odbornici trenutno vladajuće koalicije počeli da napuštaju sednicu zbog “izmorenosti”, predsednica ih je vratila rečima : “čekajte još nismo završili, imamo i ono za upravni odbor u Domu zdravlja”, a onda su krenuli dogovori i pregovori, razgovarali su međusobno, zvali mobilnim telefonima i posle 15-tak minuta neuspešnih pregovora nisu došli do dogovora i nisu stavili na glasanje “to” što im je ostalo.

11. Tačka dnevnog reda: Odbornička pitanja i inicijative

Ova tačka dnevnog reda nije ni održana zbog nesuglasica u prethodnoj tački i razilaženja odbornika trenutno vladajuće koalicije.

 

 

 

Komentara (2 poslato)

avatar
Jelena 27/12/2012 15:34:39
Veoma je bitan tekst Odluke o izmeni i dopuni odluke o obavljanju komunalne delatnosti pa bih Vas zamolila da je objavite i kada će se izvršiti podela dobiti od sekundarnih sirovina sakupljenih na teritoriji opštine Ćuprija
Jelena
avatar
JA 05/02/2013 12:05:59
Propali direktori fabrike šećera sada vladju propalom opštinom, tako nam i treba.
ukupno: 2 | prikazano: 1 - 2

Pošaljite komentar

  • Podebljano
  • Zakošeno
  • Podvučeno
  • Navodim

Unesite kod sa slike:

Captcha